Gebedsweek voor de eenheid onder de Christenen 18 tot en met 24 januari

Op 18 januari begint de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, die reeds meer dan een eeuw jaarlijks gevierd wordt door christenen van alle Kerken en kerkelijke gemeenschappen, om te bidden voor de buitengewone gave waarvoor de Heer Jezus zelf op het laatste avondmaal voor Zijn lijden bad: “opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt” (Joh. 17, 21). Het gebruik van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen werd in 1908 ingevoerd door Pater Paul Wattson, stichter van een Anglicaanse geloofsgemeenschap die later in de katholieke Kerk opgenomen werd. Dit initiatief kreeg de zegen van Paus Pius X en werd later door Paus Benedictus XV gesteund, die met zijn Breve “Romanorum Pontificum” van 25 februari 1916 heel de katholieke Kerk uitnodigde de Gebedsweek te vieren.

Het gebedsoctaaf, dat het gebed “voor de eenheid van de Kerk volgens de wens van Christus en overeenkomstig door Hem voorziene wegen” ondersteunde, werd in de jaren dertig van de voorbije eeuw door abt Paul Couturier uit Lyon ontwikkeld en voltooid. In zijn latere geschriften ziet abt Couturier deze week als een mogelijkheid om het universele gebed van Christus te laten doordringen tot het wezen van de christenheid; ze moet groeien “tot een luide, eenstemmige roep van heel het volk van God”, dat God om dit geschenk bidt. De impuls van het Tweede Vaticaans Concilie die de volledige eenheid van alle volgelingen van Christus beoogt, vindt juist in de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen een bijzondere uitdrukking. Dit geestelijk gebeuren, dat Christenen van alle tradities verenigt, versterkt ons bewustzijn voor het feit dat de eenheid waarnaar wij streven, niet louter een gebeuren van onze inspanningen kan zijn, doch veeleer een geschenk van boven, dat we altijd moeten afsmeken.

De volledige en zichtbare eenheid van de christenen, waarnaar wij verlangen, vereist dat wij ons laten veranderen en steeds meer gelijken op het voorbeeld van Christus. De eenheid waarom wij bidden, vraagt een innerlijke, zowel gemeenschappelijke als ook persoonlijke bekering. Het gaat niet alleen om vriendelijkheid en samenwerking, maar het is vooral nodig ons geloof in God te versterken, in de God Jezus Christus, die tot ons gesproken heeft en één van de onzen 

Het is een jarenlange traditie dat de protestantse Kerk en de rooms-katholieke kerk tijdens deze week samen bidden om eenheid; het ene jaar in de rooms katholieke kerk, het andere in de protestantse. Dit jaar gaan we de virtuele toer op!

Onze gelovigen kunnen via de multimedia op woensdagavond 20 januari om 19.30 uur meebidden tijdens de gebedsdienst die wordt uitgezonden. (klik op de tekst)